Thời gian sử dụng phiếu mua hàng đến hết ngày 30/8/2014